Machinerichtlijn

Wat is het doel van de Machinerichtlijn?

De Machinerichtlijn heeft tot doel te komen tot een Gemeenschappelijke Europese markt zonder handelsbelemmeringen voor machines. Hierbij wordt eenheid gebracht in de veiligheids- en gezondheidseisen van de lidstaten ten aanzien van het ontwerp en de constructie van machines en veiligheidscomponenten.

Het centrale thema is veiligheid. In de machinerichtlijn worden eisen gesteld aan de veiligheid van machines.
De actuele richtlijn: 2006/42/EG; deze is van toepassing per 31 december 2009.

Is het verplicht om te voldoen aan de machinerichtlijn?

Een richtlijn van de Europese unie is een Europese wet die juridisch bindend is en die boven de wetten van de individuele lidstaten staat. Iedere lidstaat moet de eisen die in een Europese richtlijn staan opnemen in de nationale wetgeving.

De machinerichtlijn is in de Nederlandse wetgeving opgenomen in twee wetten. Het betreft:

  1. Wet op de Gevaarlijke Werktuigen; voor machines met een voornamelijk beroepsmatige toepassing;
  2. Warenwet: voor machines die in het huishouden worden gebruikt.

 

In welke landen is de machinerichtlijn van toepassing?

MachinerichtlijnEuropese richtlijnen gelden binnen de EER (Europese Economische Ruimte); hierin zitten alle landen van de Europese Unie (EU), aangevuld met Noorwegen, IJsland en Lichtenstein.

De landen van de EER zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

 

Waaraan kun je zien of een machine voldoet aan de machinerichtlijn?

Op een machine wordt een zogenaamde CE-markering aangebracht. CE staat voor het Franse ‘Conformité Européen’. Naast deze markering moet er ook een verklaring van overeenstemming meegeleverd worden; daarop staat aangegeven aan welke richtlijn(en) de machine voldoet.

Wie is verantwoordelijk?  De fabrikant of ……?

Primair is de fabrikant degene die er voor moet zorgen dat een machine aan de richtlijn(en) voldoet. Maar hoe zit dat dan met van buiten Europa geïmporteerde machines? Wie is er dan verantwoordelijk? Een Koreaanse fabrikant kan zeggen dat zijn machine voldoet aan de eisen van de machinerichtlijn, maar mag je dat dan zonder meer accepteren en er een CE-markering op aanbrengen? NEE dus!

In de richtlijn wordt gesproken over ‘de fabrikant of diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde’. In de praktijk betekent het, dat degene die een machine van buiten de EER importeert, er voor verantwoordelijk is dat de machine aan de Europese richtlijn(en) voldoet. Deze importeur zal de nodige actie moeten ondernemen; hij zal na moeten gaan of, en in hoeverre er aan alle eisen voldaan is. De importeur brengt dan ook onder zijn verantwoordelijkheid de CE-markering aan en stelt de verklaring van overeenstemming op.

Juridisch aspecten importeur

Bij calamiteiten met een geïmporteerde machine zal een importeur de verantwoordelijkheid dragen als er sprake is van aansprakelijkheid; hij kan deze aansprakelijkheid juridisch niet doorschuiven naar de buiten Europa gevestigde fabrikant.

Acties voordat een machine op de markt gebracht mag worden

Een machine die onder de werkingssfeer van de Machinerichtlijn valt dient aan alle in de richtlijn gestelde eisen te voldoen, voor zover deze van toepassing zijn. In de praktijk betekent dit het volgende:

  • De fabrikant dient een risicobeoordeling van de machine uit te voeren.
  • De machine dient aan de van toepassing zijnde veiligheidseisen te voldoen (bijlage I van de machinerichtlijn).
  • Er moet een gebruikershandleiding bij de machine meegeleverd worden.
  • De fabrikant moet een Technisch (Constructie) Dossier van de machine op te stellen en te archiveren (en voor ten minste 10 jaar beschikbaar houden).
  • De fabrikant moet een typeplaat en een CE-markering aan te brengen op de machine.
  • De fabrikant moet een verklaring van overeenstemming opstellen en meeleveren met de machine.

 

Normen

Normalisatie algemeen

Normalisatie in de praktijk betekent: het met inspraak van belanghebbende maatschappelijke groeperingen opstellen en toepassen van regels (normen). Het doel is om orde of eenheid te scheppen op gebieden waar verscheidenheid ongewenst en/of overbodig is.

Wat is het verschil tussen richtlijn en norm?

Richtlijnen zijn wetten en dus verplichtend. Normen hebben geen kracht van wet: de toepassing van normen is in beginsel vrijwillig, maar dat is te kort door de bocht. In het kader van de Europese regelgeving zijn er de zogenaamde geharmoniseerde normen.

Geharmoniseerde normen

Een geharmoniseerde norm is een Europese norm (EN) die speciaal is ontworpen om de eisen van de richtlijnen op uniforme wijze te ondersteunen en waarvan de referentie door de Commissie van de Europese Unie in het publicatieblad van de Europese Unie is geplaatst. Het toepassen van alle op een machine van toepassing zijnde geharmoniseerde normen leidt tot het vermoeden van overeenstemming met de relevante richtlijnbepalingen.

 

Waaraan kan is zien of een norm geharmoniseerd is?

In een geharmoniseerde norm is een bijlage opgenomen, waarin aangeduid wordt aan welke eisen van een richtlijn wordt voldaan als men deze norm heeft toegepast.

 

A-, B- en C-normen

A-normen zijn basisnormen, zoals de NEN-EN-ISO 12100. In deze norm wordt de methode van de risicobeoordeling beschreven en daarnaast worden de eisen van de machinerichtlijn nader gespecificeerd. De basisbegrippen en algemene ontwerpbeginselen voor het ontwerpen van machines staan beschreven in deze norm.

De B-normen zijn meer specifiek; ze gaan over gevaaraspecten en veiligheidsvoorzieningen. Een voorbeelden hiervan zijn de NEN-EN-IEC 60204 (gaat over de elektrische veiligheid van machines) en de NEN-EN-ISO 13850 (betreft noodstop en noodstopfuncties).

De C-normen zijn machine-specifiek. Bijvoorbeeld persen, verpakkingsmachines, liften etc.

Machineveiligheid
Machineveiligheid info? Bel Gert Zwart

0541 850 700
084 740 9733
Gert.Zwart@tczwart.nl

Teruggebeld worden?

Naam
E-mail
Telefoon

KvK: 08130239 | BTW: NL8139.67.739.B01 Website door Tribeweb.nl

 | 

Algemene Voorwaarden

 | 

Privacy statement