Risicobeoordeling

Een belangrijk en verplicht onderdeel van het in overeenstemming brengen van een machine met de Machinerichtlijn is het uitvoeren een risicobeoordeling. Dit heeft tot doel het meestal intuïtieve proces, waarin ontwerpers gebruik maken van hun ervaring om het risico dat aan een bepaalde situatie verbonden is te beoordelen, rationeler te maken en zo een beeld te vormen van de (on)veiligheidsgraad van de machine.

Op deze manier kunnen de potentiële risico’s van tevoren onderkend worden en kan de keuze van veiligheidsmaatregelen voor ieder type gevaar verbeterd worden. Tevens wordt een maximale effectieve veiligheid bewerkstelligd tegen de laagst mogelijke kosten. De risicobeoordeling omvat een risicoanalyse, waarbij gevaren geïdentificeerd en risico’s ingeschat worden en een risico-evaluatie.

Met de resultaten van de beoordeling kan men de risico’s indien nodig gaan reduceren. Het volstaat niet om simpelweg een uiteenzetting over de risico’s te geven in de gebruiksaanwijzing. Dit mag alleen als laatste redmiddel worden aangewend indien door omstandigheden geen andere oplossing of technische aanpassing gerealiseerd kan worden. Blad NEN-EN-ISO 11200In de Internationale norm NEN-EN-ISO 12100 ‘Veiligheid van machines – Algemene ontwerpbeginselen – Risicobeoordeling en risicoreductie’ wordt gesteld dat men ervan uit moet gaan dat elk gevaar dat door een bepaalde machine wordt veroorzaakt, vroeg of laat tot letsel of schade aan de gezondheid leidt indien er geen veiligheidsmaatregel getroffen is. Rekening houdend met de stand der techniek, moet gestreefd worden naar het hoogst mogelijke niveau van machineveiligheid. Zie voor meer informatie de betreffende white paper.

Tags: ,
Machineveiligheid
Machineveiligheid info? Bel Gert Zwart

0541 850 700
084 740 9733
Gert.Zwart@tczwart.nl

Teruggebeld worden?

Naam
E-mail
Telefoon

KvK: 08130239 | BTW: NL8139.67.739.B01 Website door Tribeweb.nl

 | 

Algemene Voorwaarden

 | 

Privacy statement