Posts Tagged ‘richtlijn’

Productaansprakelijkheid

Posted on: april 22nd, 2014 by Mark Fokkens No Comments

De EG-richtlijn inzake productaansprakelijkheid is in Nederland van kracht en deze is vormgegeven in artikel 185 e.v., boek 6 BW. De wet beoogt onder andere de consument te beschermen. Deze bescherming komt tot uiting in het aansprakelijk stellen van de producent voor de schade die door een gebrek in of aan zijn product is veroorzaakt, ongeacht of dat gebrek door schuld van de producent is ontstaan. Behalve de fabrikant wordt tevens de importeur die het product in de EG invoert als producent aangemerkt. Dat geldt ook voor degene die zijn firmanaam en/of merk of ander onderscheidingsteken op het product aanbrengt. Tenslotte wordt als producent aangemerkt iedere leverancier van het product als niet bekend is wie de producent is, tenzij de leverancier binnen redelijke termijn de identiteit van de producent meedeelt. De benadeelde heeft krachtens de wet de mogelijkheid een ieder in de keten aan te spreken. Hij hoeft slechts de schade, het gebrek en het ontstaan van de schade door het gebrek aan het product te bewijzen, maar niet de schuld van de producent. Indien een veroordeling volgt moet de aangesproken partij zelf de schade verhalen bij de producent. Niet te ontdekken gebreken die pas later door verbeterde inzichten aan het daglicht treden, leveren geen aansprakelijkheid op voor de producent. Tevens wordt rekening met de normale slijtage van het product. Bovendien is een product niet gebrekkig uitsluitend omdat nadien een beter product in het verkeer is gebracht. De productaansprakelijkheid van kracht voor een periode van tien jaar nadat het product is verkocht. Een product is volgens de wet onveilig indien het, op het moment van op de markt brengen, niet de veiligheid biedt die algemeen verwacht mag worden. Gebrekkigheid is daarmee een in de tijd veranderend  geworden. Het voldoen aan wettelijke eisen, waaronder Europese richtlijnen, sluit niet uit dat een producent aansprakelijk kan worden gesteld als gevolg van productaansprakelijkheid.

Overige richtlijnen

Posted on: oktober 1st, 2013 by Mark Fokkens No Comments

Naast de Machinerichtlijn bestaan er een groot aantal andere richtlijnen. Sommige kunnen naast de machinerichtlijn ook van toepassing zijn op uw product.

In het overzicht hieronder staan de belangrijkste Europese richtlijnen opgenoemd.

 • ATEX Richtlijn is van toepassing op apparaten en beveiligingssystemen op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen in het werkingsgebied van gas- en stofexplosies.
 • EMC Richtlijn is van toepassing op alle apparaten, systemen en installaties die elektrische en/of elektronische componenenten bevatten.
 • Bouwproducten (305/2011/EU)
 • Centrale-verwarmingsketels (92/42/EEG)
 • Drukapparatuur (97/23/EG) en drukvaten (van eenvoudige vorm) (2009/105/EG)
 • Elektrische en elektronische producten
  • Ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (2009/125/EG)
  • Elektromagnetische compatibiliteit (2004/108/EG)
  • Laagspanningsapparatuur (2006/95/EG)
  • Radio- en telecommunicatie-eindapparatuur (99/5/EG)
 • RichtlijnenGevaarlijke stoffen in elektr(on)ische apparatuur (2011/65/EU)
 • Explosieven voor civiel gebruik (93/15/EEG)
 • Gastoestellen (2009/142/EG)
 • Openbare kabelbaaninstallaties (2000/9/EG)
 • Personenliften (95/16/EG)
 • Machines en aanverwante producten
  • Machines (2006/42/EG)
  • Apparatuur in explosieve omgeving (94/9/EG)
  • Geluidsemissie buitenmaterieel (2000/14/EG)
 • Medische hulpmiddelen
  • Medische hulpmiddelen (93/42/EEG)
  • Actieve implanteerbare medische hulpmiddelen (90/385/EEG)
  • Medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek (98/79/EEG)
 • Meetapparatuur en weegapparatuur
  • Meetapparatuur (2004/22/EG)
  • Niet-automatische weegwerktuigen (2009/23/EEG)
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (89/686/EEG)
 • Pyrotechnische artikelen (2007/23/EG)
 • Speelgoed (2009/48/EG)

Richtlijnen kunt u vinden op Eur-Lex Europa

Machineveiligheid
Machineveiligheid info? Bel Gert Zwart

0541 850 700
084 740 9733
Gert.Zwart@tczwart.nl

Teruggebeld worden?

Naam
E-mail
Telefoon

KvK: 08130239 | BTW: NL8139.67.739.B01 Website door Tribeweb.nl

 | 

Algemene Voorwaarden

 | 

Privacy statement