Veiligheidsafscherming

Een leverancier van hekwerk vraagt zich af of een veiligheidsafscherming (gebiedsafscherming) geleverd moet worden met een CE-markering en een Verklaring van Overeenstemming.
Zij leveren de veiligheidsafscherming, al/niet met deur(en), deurschakelaars, etc. meestal los,
dus niet in combinatie met een machine. Hoe moeten zij hiermee omgaan?

Vragen

 • Valt veiligheidsafscherming onder machinerichtlijn (MR)?
 • Moet er een risicobeoordeling uitgevoerd worden?
 • Moet er een gebruikershandleiding worden geschreven?

 

Beantwoording

Veiligheidsafscherming 01

Een veiligheidsafscherming op zich is geen machine, dus in die zin zou het niet onder machinerichtlijn vallen.
Maar zou het ook een veiligheidscomponent kunnen zijn? Een veiligheidsafscherming heeft tenslotte een veiligheidsfunctie?
In bijlage V van de machinerichtlijn worden een aantal voorbeelden gegeven van wat veiligheidscomponenten zouden kunnen zijn.
Onder punt 7 staat: “Afschermingen en beveiligingsinrichtingen ter bescherming van personen blootgesteld aan bewegende delen die zijn betrokken bij het werk met de machine.”
In de Guide (toelichting op de MR) wordt in § 389 verwezen naar § 214, de toelichting op de eisen van punt 1.3.8.2 van bijlage I van de MR (zie citaat hieronder).

Uit punt 7 van bijlage V van de richtlijn blijkt dus dat veiligheidsafschermingen/hekwerken wel onder de MR vallen en gezien moeten worden als een veiligheidscomponent. De richtlijn geeft in § 1.3.8 aanwijzingen voor de keuze van beveiliging. In § 1.4 worden vereiste kenmerken van de afschermingen en beveiligingsinrichtingen gegeven. Deze eisen zijn in de Guide en in een aantal normen nader uiteengezet.

Risicobeoordeling

Hoe en in hoeverre moet er nu een risicobeoordeling worden uitgevoerd?
Als de leverancier van de veiligheidsafscherming alleen afschermingen levert, al/niet met deurschakelaars e.d., dan kan deze geen inschattingen maken van de risico’s van de machine(s) die binnen de veiligheidsafscherming geplaatst worden en kan de leverancier dus ook geen bepaling doen van de categorie van de veiligheidscomponenten. In die situatie zal de klant de eisen ten aanzien van de veiligheidscomponenten moeten aanleveren en blijft deze verantwoordelijk voor het veiligheidscircuit. Neemt niet weg dat de leverancier van de veiligheidsafscherming wel zorg moet dragen voor de juiste componenten en, voor zover van toepassing, voor de juiste installatie/montage.

De leverancier van de veiligheidsafscherming moet zijn klant attenderen op de verantwoordelijkheden ten aanzien van de eisen van de richtlijnen/normen. In geval van veiligheidsafschermingen waarin veiligheidsschakelaars of andere elektrische veiligheidscomponenten worden toegepast, zullen deze altijd gekoppeld moeten worden aan het veiligheidscircuit van de machine(s).
Het is belangrijk dat in offerte/verkoopfase goed gedefinieerd wordt, wie welke verantwoordelijkheden heeft.

Risicobeoordeling Veiligheidsafscherming

Om zeker te zijn dat hetgeen door de leverancier van de veiligheidsafscherming wordt geleverd voldoet aan de eisen, zal de leverancier een algemene risicobeoordeling uit moeten voeren op zijn producten. Belangrijk is dat nagegaan wordt of aan alle eisen uit de geharmoniseerde normen wordt voldaan. Algemene gebruiksgrenzen zullen moeten worden vastgesteld, ook al kan het zijn dat er meerdere gebruikssituaties worden gedefinieerd (veiligheidsafscherming van een robot vraagt een andere aanpak dan een machine waarin slecht een gering gevaar voor bewegende delen).

Normen

 • ISO 12100: Veiligheid van machines – Algemene ontwerpbeginselen § 6.3 – Beveiliging en aanvullende beschermende maatregelen)
 • NEN-EN 953: Afschermingen – Algemene eisen
 • ISO 14119: Interlocking devices associated with guards – Principles for design and selection
 • ISO 13855: Naderingssnelheden menselijk lichaam
 • ISO 13857: Veiligheidsafstanden

 

Conclusies

 1. Voer een algemene risicobeoordeling uit op de veiligheidsafscherming (laat alle mogelijk situaties de revue passeren).
 2. Bepaal samen met de klant wie, waar voor verantwoordelijk is.
 3. Het inschatten van risico’s van een machine(lijn), die niet door de leverancier van de afscherming is geleverd, is redelijkerwijs niet mogelijk, dus moet die verantwoordelijkheid niet worden aanvaard.
 4. Zet een goede gebruikershandleiding op, waarin ook de gebruiksgrenzen worden vastgelegd.
 5. Veiligheidsafscherming 03Zorg voor (in)bouwinstructies, indien de klant de veiligheidsafscherming gaat monteren.
 6. Breng een typeplaat met CE markering aan; laat duidelijk uitkomen dat het, de veiligheidsafscherming betreft).
 7. Stel Verklaring van Overeenstemming op

 

Afbeelidingen met dank aan: www.securyfence.nl

Machineveiligheid
Machineveiligheid info? Bel Gert Zwart

0541 850 700
084 740 9733
Gert.Zwart@tczwart.nl

Teruggebeld worden?

Naam
E-mail
Telefoon

KvK: 08130239 | BTW: NL8139.67.739.B01 Website door Tribeweb.nl

 | 

Algemene Voorwaarden

 | 

Privacy statement