Verklaring van overeenstemming / Inbouwverklaring

Om een machine in overeenstemming met de Machinerichtlijn te brengen moet de EG-verklaring van overeenstemming conform bijlage II van de Machinerichtlijn opgesteld worden.
De certificatieprocedures, volgens bijlage II van de Machinerichtlijn, zijn verdeeld in twee modulen voor de type verklaringen A en B.

De EG-verklaring van overeenstemming is bedoeld voor zelfstandig functionerende machines zoals deze in de Richtlijn gedefinieerd worden. De fabrikant verklaart hiermee officieel dat de machine voldoet aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidsvoorschriften uit bijlage I van de Machinerichtlijn. Deze verklaring geeft de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde het recht om een CE-markering aan te brengen. Wanneer de afnemer besluit, de machine volgens voorschrift in gebruik te stellen en te gebruiken, mag er geen enkel gevaar voor veiligheid of gezondheid zoals beschreven in de Richtlijn ontstaan.
De EG-verklaring van overeenstemming kan op vier manieren gebruikt worden, waarbij;

  1. Verklaring van Overeenstemmingde fabrikant zelf overeenstemming met de Machinerichtlijn vaststelt (A1).
  2. de fabrikant zelf overeenstemming met de Machinerichtlijn vaststelt, nadat het Technisch Constructiedossier naar een erkende instantie is toegezonden (A2).
  3. de fabrikant zelf overeenstemming met de Machinerichtlijn vaststelt, nadat het Technisch Constructiedossier naar een erkende instantie is toegezonden en door die instantie is gecontroleerd (A3).
  4. de fabrikant zelf overeenstemming met de Machinerichtlijn vaststelt, nadat het machinetype een EG-typeonderzoek door een erkende instantie heeft ondergaan (A4).

 

De type B-verklaring van overeenstemming is bedoeld voor niet zelfstandig werkende machines (een zogenaamde ‘niet voltooide machine’), onderdelen etc., die bedoeld zijn te worden ingebouwd in een machine of met een andere machine te worden samengebouwd tot één machine. De volledige overeenstemming met de fundamentele veiligheids- en gezondheidsvoorschriften wordt met deze verklaring niet verklaard. In de verklaring wordt opgenomen, dat de machine bestemd is om in/samen te bouwen in/met een andere machine en op grond van Richtlijn 2006/42/EG pas in gebruik mag worden genomen nadat de gehele machine, waarvan onderhavige machine deel uitmaakt, in overeenstemming met die richtlijn is gebracht en verklaard. De verantwoordelijkheid voor de gevaren die kunnen ontstaan door het in- of samenbouwen wordt doorgeschoven naar de samensteller. Deze wordt ook in de eerste instantie verantwoordelijk gesteld, dat het eindproduct aan de Richtlijn voldoet en is verplicht de tekortkomingen van de toeleverancier te herstellen. Echter de wet op productaansprakelijkheid blijft van kracht en de fabrikant van de niet zelfstandig werkende machine kan bij een tekortkoming aansprakelijk gesteld worden. Een machine waarvoor een type B-verklaring van overeenstemming wordt gegeven, wordt niet voorzien van een CE- markering. Voor de verklaring van overeenstemming geldt ook dat deze in dezelfde taal moet worden opgesteld als de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing. Tevens moet bij aflevering van de machine een exemplaar van de verklaring van overeenstemming geleverd worden in een van de talen van het land waar de machine gebruikt gaat worden.

De ondertekenaar van een verklaring van overeenstemming moet door de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde, gemachtigd zijn om verplichtingen aan te gaan. Door middel van interne overdracht van bevoegdheden kan men machtiging verkrijgen. Een statutaire regeling is niet nodig, maar formeel moet de verklaring getekend worden door een persoon die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.

Machineveiligheid
Machineveiligheid info? Bel Gert Zwart

0541 850 700
084 740 9733
Gert.Zwart@tczwart.nl

Teruggebeld worden?

Naam
E-mail
Telefoon

KvK: 08130239 | BTW: NL8139.67.739.B01 Website door Tribeweb.nl

 | 

Algemene Voorwaarden

 | 

Privacy statement